Media

In 2015 besteedde Omrop Fryslân aandacht aan ons 15-jarig jubileumconcert.

In 2009 heeft Omrop Fryslân een reportage gemaakt over Sjonge Jonge voor het programma ‘Ryk fan Muzyk’. Deze reportage werd in het voorjaar van 2009 uitgezonden en is hier te bekijken.

 

In januari 2015 verscheen in de Friesland Post een artikel over koren in Friesland. In dit artikel wordt aandacht besteedt aan enkele koren in Friesland, waaronder ook aan Sjonge Jonge. Klik op de afbeelden hieronder om het artikel te lezen.
Seisdielich muzykprogramma fan 25 minuten. Te sjen binne in rige muzikale portretten fan korpsen en koaren yn Fryslân. Yn elke ôflevering hat ien koar of korps de haadrol. It giet om bysûndere gearwurkingsfoarmen, bysûndere projekten en/of in bysûnder repertoire. It Ryk fan ‘e Muzyk bringt persoanlike ferhalen en ferhalen oer it wol en wee yn de muzykwrâld. It programma sjocht by repetysjes en minsken thús en bygelyks by de organisaasje fan optredens.